BRUSCHETTA POMODORO

Diced tomato, parsley, garlic, olive oil